ใบงานที่ 1 เรื่องการเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเขียนเป็น Psuedo-code

Advertisements

Posted on มิถุนายน 11, 2012, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. 33 ความเห็น.

 1. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  1.เริ่มต้น*
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ( กว้าง คูณ ยาว )
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.เคลียร์ค่า ความยาวด้านกว้าง, ความยาวด้านยาว ,คำนวณ
  7.ออกจากโปรแกรม
  8.สิ้นสุด*

  นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ม.5/2 เลขที่ 19

 2. ศศิวิมล เอมอยู่ ม.5/2 เลขที่11

  1.เริ่มต้น*
  2.รับค่า ความยาวด้านกว้าง
  3.เลือกรับค่าเครื่องหมาย
  4.รับค่า ความยาวด้านยาว
  5.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้างxความยาวด้านยาว
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด*

 3. นางสาวกมลรัตน์ ศรีสิทธิ์ ม.5/2 เลขที่ 12 (เลขที่ใหม่)

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด

 4. ขั้นตอนการประมวลผล—โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1. เริ่่มต้น
  2. รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3. รับค่าความยาวด้านยาว
  4. คำนวณผลลัพธ์ กรณีคูณ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5. แสดงผลทางจอภาพ
  7.สิ้นสุด

 5. นางสาวกมลนันท์ ศรีวิชัย ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 24

  การเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
  1. เริ่่มต้น 2. รับค่าความยาวด้านกว้าง 3. รับค่าความยาวด้านยาว 4. คำนวณผลลัพธ์ กรณีผลคูณ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว 5. แสดงผลทางจอภาพ 6. สิ้นสุด

 6. นางสาวกมลรัตน์ ศรีสิทธิ์ ม.5/2 เลขที่ 12 (เลขที่ใหม่)

  ***แก้ใหม่ค่ะ

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

 7. นายอาทิตย์ อิ่มแสง

  เริ่มต้น
  ใส่ค่าความกว้าง
  ใส่ค่าความยาว
  คำนวณผล
  แสดงผลรับ
  ออกจากโปรแกรม
  สิ้นสุด

  นายอาทิตย์ อิ่มแสง เลขที่ 3 ม.5/2

 8. นางสาวเทพอัปสร สิทธิวงษ์ ม.5/2 เลขที่ 26

  ขั้นตอนการประมวลผล โปรมแกรมคำนวณพื้นที่สี่่เหลี่ยม
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ กรณีคูณ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยมทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

 9. รัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ ม.5/2 เลขที่ 16

  ขั้นตอนการประมวลผล โปรมแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความกว้าง
  3.กำหนดเครื่องหมาย
  4.รับค่าความยาว
  5.คำนวณผลลัพธ์ื ความกว้าง คูณ ความยาว
  6.แสดงผลทางจอภาพ
  ึ7.ออกจากโปรแกรม
  8.สิ้นสุด
  รัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ ม.5/2 เลขที่ 16

 10. นางสาว วิสุนีย์ พุกวงษ์ ม.5/2 เลขที่ 17

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

 11. พรรณราย ธรรมขัน ม.5/2

  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้วนยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์กรณีคูณความยาวด้านกว้างxความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลการคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

 12. *นางสาวคนึงนิจ คำพ่วง เลขที่10 ชั้นม.5/2

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม “คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า”
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนาณ ..กรณีคูณ (ความกว้างxความยาว)
  5.แสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด

  *นางสาวคนึงนิจ คำพ่วง เลขที่10 ชั้นม.5/2

 13. อิทธิเดช เปลี่ยมแพร

  ขั้นตอนการประเมินผล
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับคาความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ กรณีคูณ กว้างxยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

  นายอิทธิเดช เปลี่ยมแพร ม.5/2 เลขที่ 4

 14. อริสรา สวาทะสุข

  1.เริ่มต้น*
  2.รับค่าของความยาวด้านกว้าง
  3.เลือกรับค่าของเครื่องหมาย
  4.รับค่าของความยาวด้านยาว
  5.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้างxความยาวด้านยาว
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด*

 15. โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.รับค่าป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหาพื้นที่ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างxด้านยาว
  5.รับค่าหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  6.แสดงผลทางจอภาพ
  7.เคลียร์ค่าความยาวด้านกว้าง ความยาวด้านยาว พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  8.ออกจากโปรแกรม
  9.สิ้นสุดโปรแกรม
  นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่ ชั้นม.5/2 เลขที่ 22

 16. นาย ไชยทัต. สายปาน เลขที่8 ม.5/2

  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหาผลลัพธ์ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่่ยมผืนผ้า คือ กว้างxยาว
  5.แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ คือช่องพื้นที่เท่ากับ
  6.ออกจากโปรแกรมหรือออกจากหน้าจอการคำนวณ
  7.สิ้นสุด

 17. นางสาว โยธิกา ปัญญาดี เลขที่15 ม.5/2

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า(สูตรทางคณิตศาสตร์)ความยาวด้านกว้างxความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  6.ออกจากโปรแกรมการคำนวณ
  7.สิ้นสุด

 18. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ม.5/2 เลขที่ 19

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  แก้ไขใหม่ค่ะ ส่งอันแรกทำผิด

  1.เริ่มต้น*
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ( กว้าง คูณ ยาว )
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด*

  นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ม.5/2 เลขที่ 19

 19. น.ส.อริยา เเก้วเสน เลขที่20 ม.5/2

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรเเกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1. เริ่มต้น
  2. รับค่าจำนวนที่ 1
  3. รับค่าเครื่องหมาย
  4. รับค่าจำนวนที่ 2
  5. คำนวณผลลัพธ์ กว้าง x ยาว
  6. แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  7. ออกจากโปรแกรม
  8. สิ้นสุด

 20. โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.รับค่าป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหาพื้นที่ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างxด้านยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุดโปรแกรม
  นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่ ชั้นม.5/2 เลขที่ 22

 21. นางสาวศิรประภา ทวีวัฒนกูล

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.เลือกรับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.เลือกรับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ด้วยสูตรกว้างXยาว
  5.แสดงผลทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุด

 22. นางสาวศิรประภา ทวีวัฒนกูล เลขที่ 18 ม.5/2

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.เลือกรับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.เลือกรับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ด้วยสูตรกว้างXยาว
  5.แสดงผลทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุด.

 23. นายณัฐดนัย เครือแก้ว ชั้นม.5/2 เลขที่ 5

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1)เริ่มต้น
  2)รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3)รับค่าความยาวด้านยาว
  4)คำนวณหาผลลัพธ์ สูตร= ความยาวด้านกว้างxความยาวด้านยาว
  5)แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  6)สิ้นสุด

 24. นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อทอง ม.5/2 เลขที่ 23

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ด้วยสูตรกว้างXยาว
  5.แสดงผลลัพธ์
  6.สิ้นสุด
  7.ออกจากโปรแกรม

 25. นางสาวพิชชาพร ปันเล ชั้นม.5/2 เลขที่14

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สีเหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.เลือกรับค่าความยาวของด้านกว้าง
  3.เลือกรับค่าความยาวของด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์จากสูตรกว้างคูณยาว
  5.แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุดการทำงาน

 26. นางสาว วิสุนีย์ พุกวงษ์ ม.5/2 เลขที่ 17

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นการใช้โปรแกรม
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ความยาวด้านกว้าง x ความยาวด้านยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุดการใช้โปรแกรม

 27. *นางสาวคนึงนิจ คำพ่วง เลขที่10 ชั้นม.5/2

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม “คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า”
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าความยาวด้านยาว
  4.คำนาณ ..กรณีคูณ (ความกว้างxความยาว)
  5.แสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  6.สิ้นสุด

  *นางสาวคนึงนิจ คำพ่วง เลขที่10 ชั้นม.5/2
  #(ส่งซ้ำอีกครั้งนะค่ะ ..ที่ไปถามครูมา!)

 28. อัครวินท์ คำภาพันธ์ ม.5/2 เลขที่2

  โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.ป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.ป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหาพื้นที่ จากสูตร กว้าง x ยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุดโปรแกรม
  นายอัครวินท์ คำภาพันธ์ ม.5/2 เลขที่2

 29. โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.ให้ทำการรับค่าป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.ให้ทำการรับค่าป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้สูตร กว้าง x ยาว
  5.แสดงผลทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุดโปรแกรม

  นายเมธพนธ์ ขอนทอง ม.5/2 เลขที่7

 30. ขั้นตอนการทำโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.รับค่าป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณหรือแปรผลและหาพื้นที่ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างxยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุดโปรแกรม

  นายวรากร กาวินำเลขที่ 9 ม. 5/2

 31. นายปริญญา วงษ์เสนสะ

  ขั้นตอนการทำโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ๑.เริ่มต้นโปรแกรม
  ๒.รับค่าป้อนความยาวของด้านกว้าง
  ๓.รับค่าป้อนความยาวของด้านยาว
  ๔.คำนวณหรือแปรผลหาพื้นที่ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างxยาว
  ๕.แสดงผลทางจอภาพ
  ๖..สิ้นสุดโปรแกรม

  นายปริญญา วงษ์เสนสะ ม5/2 เลขที่ 1

 32. นางสาวณัฐพร แสนนรินทร์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 13

  ขั้นตอนการประมวลผลโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
  1.เริ่มต้น
  2.ป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.ป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณผลลัพธ์ ด้านกว้าง x ด้านยาว
  5.แสดงผลของพื้นที่ทางจอภาพ
  6.ออกจากโปรแกรม
  7.สิ้นสุด

 33. นายภควัต ทัดเทียม ม5/2 เลขที่ 6

  ขั้นตอนการทำโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

  1.เริ่มโปรแกรม
  2.รับค่าป้อนความยาวด้านกว้าง
  3.รับค่าป้อนความยาวด้านยาว
  4.คำนวณพื้นที่ จากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างxยาว
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.สิ้นสุดโปรแกรม
  ึ7.ออกจากโปรแกรม

  นายภควัต ทัดเทียม เลขที่ 6 ม 5/2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: