ใบงาน ม.5/1 เรื่อง การเขียนผังงานและPseudo-code

จงเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Pseudo-code  สำหรับให้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นให้แสดงค่าจ้างที่คำนวณได้ออกทางจอภาพ  โดยกำหนดให้ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง และข้อมูลพนักงานมี รหัสพนักงานและชื่อพนักงาน

Advertisements

Posted on มิถุนายน 14, 2012, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. 25 ความเห็น.

 1. รชภรณ์ แพ่งสภา ม.5/1 เลขที่ 19

  1. เริ่มต้น
  2. รับค่าจำนวนชั่วโมง
  3. รับค่าอัตราต่อชั่วโมง
  4. รับค่ารหัสพนักงาน
  5. รับค่าชื่อพนักงาน
  6. คำนวณผลลัพธ์ จากสูตร ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7. แสดงผลทางจอภาพ
  8. สิ้นสุด

 2. เริ่มต้น

  กำหนดตัวเเปร H คือ จำนวนชั่วโมง
  n คือ อัตราชั่วโมง

  รับค่า H, n

  ประมวลผลข้อมูลจากการ นำ H*n

  แสดงผลออกทางจอภาพ

  สิ้นสุดการทำงาน

 3. นางสาวชุติกาญจน์ สายโรจน์ ม.5/1 เลขที่22

  โปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง
  1.เริมโปรแกรม
  2.รับค่า จำนวนชั่วโมง = H อัตราต่อชั่วโมง=V
  3.รับค่ารหัสพนักงานและชื่อพนักงาน
  4.คำนวณ ค่าจ้างสุทธิ = H*V
  5.แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ
  6.จบการทำงาน

 4. นางสาวโชษิตา สายโรจน์ ม.5/1 เลขที่22

  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างพนักงาน
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่า จำนวนชั่วโมง(x) และ อัตราต่อชั่วโมง(Y)
  3.รับค่ารหัสพนักงานและชื่อพนักงาน
  4.คำนวณ ค่าจ้างสุทธิ=X*Y
  5.แสดงผลทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุดการทำงาน

 5. โปรแกรมคำนวณรายได้พนักงาน

  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.รับข้อมูล ”รหัสพนักงาน”
  3.รับข้อมูล ”ชื่อพนักงาน”
  4.รับข้อมูล ”จำนวนชั่วโมง”
  5.รับข้อมูล ”อัตราต่อชั่วโมง”
  6.คำนวณ โดยนำ ”จำนวนชั่วโมง” x ”อัตราต่อชั่วโมง” = ”ค่าจ้างสุทธิ”
  7. แสดงผล ”รหัสพนักงาน” ”ชื่อพนักงาน” และ ”ค่าจ้างสุทธิ” ทางหน้าจอ
  8. สิ้นสุดโปรแกรม

  นายวทัญญู ดำรงโภคภัณฑ์ ม.5/1 เลขที่ 14

 6. 1.เริ่มต้น
  2.รับค่าชื่อพนักงาน
  3.รับค่ารหัสของพนักงาน
  4.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  5.รับค่าอัตราต่อชั่วโมง
  6.คำนวณ(ค่าจ่างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง X อัตราต่อชั่วโมง)
  7.แสดงผลทางจอภาพ
  8.สิ้นสุด

  นางสาวปารีนาถ ครุธโม ม.5/1 เลขที่ 25

 7. 1.เริ่มต้น
  2.ป้อนชื่อพนักงานและรหัสพนักงาน
  3.รับค่าอัตราต่อชั่วโมง(n1)และจำนวนชั่วโมง(n2)
  4.คำนวณค่า(ใส่สูตร n1*n2)
  5.แสดงผลทางจอภาพ
  6.จบการทำงาน

 8. นาย ปรินทร อินทนันท์ เลขที่3 กั๊ป
  1.เปิดโปรแกรม
  2.รับข้อมูลพนักงาน ชื่อพนักงาน และ รหัสพนักงาน
  3.รับข้อมูล จำนวนชั่วโมง และ อัตราต่อชั่วโมง
  4. แปรผล เป็น ค่าจ้างสุทธิ โดยใช้ จำนวนชั่วโมง คูณ อัตราต่อชั่วโมง ประจำตัวพนักงาน
  5.แสดงผล ผ่านหน้าจอภาพ
  6.ปิดโปรแกรม

 9. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม “คำนวณหาค่าจ้างของพนักงานเป็นรายชั่วโมง”
  1.เริ่มต้น
  2.รับชื่อพนักงาน
  3.รับสหัสพนักงาน
  4.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  5.รับค่าอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
  6.คำนาณ จำนวณชั่วโมง x อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
  7.แสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  ุ8.สิ้นสุดโปรแกรม

  นางสาวชลิดา กาวี เลขที่ 20 ม. 5/1

 10. โปรแกรมการคำนวณค่าจ้างสุทธิของพนักงาน
  1.เริ่มต้นการทำงาน
  2.รับค่า ชื่อพนักงาน,รหัสพนักงาน,จำนวนชั่วโมง,อัตราต่อชั่วโมง
  3.คำนวณ
  ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง*อัตราต่อชั่วโมง
  4.แสดงผลข้อมูลพนักงานออกทางจอภาพ
  5.จบการทำงาน
  หมายเหตุ ทำเองครับอาจารย์ 🙂

 11. 1. เริ่มต้น
  2. รับรหัสพนักงานและชื่อพนักงาน
  3. รับจำนวนชั่วโมง
  4. รับอัตราต่อชั่วโมง
  5. คำนวณ จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  6. แสดงผลทางหน้าจอ
  7. จบการทำงาน

  นส. ภรัณยา วรรธนะวุฒิ ม.5/1 เลขที่ 26

 12. โปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  3.รับค่าอัตราต่อชั่วโมง
  4.รับค่ารหัสพนักงาน
  5.รับค่าชื่อพนักงาน
  6.คำนวณผลลัพธ์ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7.แสดงผลทางจอภาพ
  8.สิ้นสุด

  นางสาวศุภรัตน์ พุทธเสน ม.5/1 เลขที่ 28

 13. นาย วรากร บุญชู ม.5/1 เลขที่ 15

  โปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง
  1.เริ่มต้น
  2.รับข้อมูลพนักงาน ได้แก่ “รหัสพนักงาน”และ “ชื่อพนักงาน”
  3.รับข้อมูล ”จำนวนชั่วโมง” และ ”อัตราต่อชั่วโมง”
  4คำนวณค่า ; ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  5.แสดงผล รหัสพนักงาน ชือพนักงาน และ ค่างจ้างสุทธิ ทางหน้าจอ
  6.จบการทำงาน

  นาย วรากร บุญชู ม.5/1 เลขที่ 15

 14. ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างพนักงาน
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  3.รับค่าอัตราต่อชั่วโมง
  4.รับค่าชื่อพนักงาน
  5.รับค่ารหัสพนักงาน
  6.คำนวณ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7.แสดงผล ชื่อพนักงาน,รหัสพนักงานและค่าจ้างสุทธิทางจอภาพ
  8.จบการทำงาน

  นายอมรเทพ สุขสันติ์ ม.5/1 เลขที่ 10

 15. ขอแก้ครับอาจาร =^W^=
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่า ชื่อพนักงาน
  3.รับค่า รหัสพนักงาน
  4.รับค่า อัตราต่อชั่วโมง
  5.รับค่า จำนวนชั่วโมง
  6.คำนวณผลลัพธ์ จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7.แสดงผลทางจอภาพ
  8.สิ้นสุด
  แก้เยอะมวั๊ก ขอบคุณครับ ^^

 16. โปรแกรมคำนวณค่าจ้างสุทธิของพนักงานเป็นรายชั่วโมง
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่า จำนวนชั่วโมง,อัตราต่อชั่วโมง, รหัสพนักงาน,ชื่อพนักงาน
  3.คำนวณ โดย จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  4.แสดงผลทางจอภาพ
  5.สิ้นสุด

  นางสาวบุญญาพร ตันติโกวิทย์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 24

 17. โปรแกรมคำนวณหาค่าจ้างสุทธิของพนักงานคิดเป็นรายชั่วโมง

  1.เริ่มต้นโปรแกรม
  2.รับค่า รหัสพนักงาน,ชื่อพนักงาน,จำนวนชั่วโมง และอัตราต่อชั่วโมง
  3.คำนวณหาค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  4.แสดงผลออกทางจอภาพ
  5.จบการทำงาน

  นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย เลขที่ 29 ม.5/1

 18. 1.เิ่ริ่มต้นการทำงาน
  2.รับค่าจำนวนชั่วโมง,รับค่าอัตราต่อชั่วโมง,รับค่ารหัสพนักงาน,รับค่าชื่อพนักงาน
  3.คำนวณ ( ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง )
  4.แสดงผลทางจอภาพ
  5.จบการทำงาน

 19. โปรแกรมการคำนวณค่าจ้างสุทธิของพนักงาน
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าชื่อพนักงาน
  3.รับค่ารหัสพนักงาน
  4.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  5.รับค่าอัตราชั่วโมง
  6.คำนวณ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7.แสดงผลทางจอภาพ
  8.จบการทำงาน

  นายวรกานต์ พรมมี ม.5/1 เลขที่ 7

 20. 1.เริ่มต้นการทำงาน
  2.ใส่ข้อมูล -รหัสพนักงาน-
  3.ใส่ข้อมูล -ชื่อพนักงาน-
  4.ใส่ข้อมูล -จำนวนชั่วโมง-
  5.ใส่ข้อมูล -อัตราต่อชั่วโมง-
  6.ทำการคำนวนจากสมการ
  ค่าจ้าง = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  7.เเสดงผลลัพธ์ที่หาค่าได้ทางจอภาพ
  8.สิ้นสุดการทำงาน

  นส. กชกร เกตุศรี ม.5/1 เลขที่17

 21. 1.เริ่มต้น
  2.รับชื่อพนักงานและรหัสพนักงาน
  3.รับค่าจำนวนชั่วโมง
  4.รับค่าอัตราต่อชั่วโมง
  5.คำนวณ ค่าจ้าง = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง
  6.แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
  7.สิ้นสุดการทำงาน

  นายสิทธินันท์ เมฆสว่างวงศ์ ม.5/1 เลขที่ 9

 22. 1.เริ่มต้น
  2.รับค่ารหัสพนักงานและชื่อพนักงาo
  3.รับค่า จำนวนชั่วโมง x และ อัตราต่อชั่วโมงY
  4.คำนวณ ค่าจ้างสุทธิ=X*Y
  5.แสดงผลทางหน้าจอ
  6.สิ้นสุดการทำงาน

  นายนนท์นรัฐ วงษ์คำ ม.5/1 เลขที่2

 23. 1.เริ่มต้น
  2.รับค่าชื่อพนักงาน
  3.รับค่ารหัสของพนักงาน
  4.รับค่าจำนวนชั่วโมง=t
  5.รับค่าอัตราต่อชั่วโมงA
  6.คำนวณ(ค่าจ่างสุทธิ = t X A)
  7.แสดงผลทางจอภาพ “ค่าจ้างสุทธิ”
  8.สิ้นสุด

  นาย คณิน จำนงไทย ม.5/1 เลขที่ 11 ครับ ^^

 24. 1.เริ่มต้น
  2.รับค่า ชื่อพนักงาน
  3.รับค่า รหัสพนักงาน
  4.รับจำนวนชั่วโมง(H) x อัตรา ต่อชั่วโมง(P)
  5.คำนวนค่าจ้าง(ผลลัพธ์)= H*P
  6.แสดงผลทางหน้าจอ
  7.สิ้นสุดการทำงาน

  นายไม้น้ำ สุวรรณจุณีย์ ม.5/1 เลขที่ 5
  ขออณูญาติส่งในชั่วโมงนะคร้าบบบ =w=
  มันโพสไม่ขึ้น – –

 25. โปรแกรมการ”คำนวณค่าจ้างสุทธิของพนักงาน”

  1. เริ่มต้นการทำงาน
  2. รับค่า”จำนวนชั่วโมง”
  3. รับค่า”อัตราต่อชั่วโมง”
  4. รับค่า”รหัสพนักงาน”
  5. รับค่า”ชื่อพนักงาน””
  6. คำนวณผลลัพธ์ “จากสูตร ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง”
  7. แสดงผลทางจอภาพ
  8. สิ้นสุดการทำงาน

  นายสาปไตย พลนาค ม.5/1 เลขที่8

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: