ใบงาน Algorithm

1)ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

1.รับค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในตัวแปร max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดในตัวแปร min_temp

2.ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใช้ตัวแปร avg_temp โดย avg_temp = (max_temp + min_temp)/2

3.แสดงค่า avg_temp ทางจอภาพ

4.จบ

2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

1.ถ้า x > 10 แล้ว

                รับค่า A และรับค่า B

               คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B

    มิฉะนั้น

              คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5

              แสดงผลค่า X

Advertisements

Posted on มิถุนายน 18, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 35 ความเห็น.

 1. 1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm
  Start
  1.READ max_temp AND READ min_temp /รับค่าอุณหภูมิสูงสุดเก็บไว้ใน max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดเก็บไว้ใน min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2 /คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวันไว้ใน avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp /แสดงผลทางจอภาพ
  4.END /จบ

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.IF X > 10 THEN
  รับค่า A และรับค่า B /READ A AND READ B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /Compute X = A*B
  มิฉะนั้น /ELS
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /Compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / Print X

  น.ส.ชิดชนก เมฆประมวล ม.5/2 เลขที่ 25

 2. ****แก้ใหม่ค่ะ

  1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp AND READ min_temp /รับค่าอุณหภูมิสูงสุดเก็บไว้ใน max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดเก็บไว้ใน min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2 /คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวันไว้ใน avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp /แสดงผลทางจอภาพ
  4.END /จบ

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.IF X > 10 THEN
  รับค่า A และรับค่า B /READ A AND READ B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /Compute X = A*B
  มิฉะนั้น /ELS
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /Compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / Print X

  น.ส.ชิดชนก เมฆประมวล ม.5/2 เลขที่ 25

 3. นางสาวเทพอัปสร สิทธิวงษ์ ม.5/2 เลขที่ 26

  1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.end

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น /els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X /print X

 4. นางสาวพิชชาพร ปันเล ชั้นม.5/2 เลขที่14

  1.)เขียน Pseudo-code (ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm
  Start
  1.Read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.End

  2.)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x >10 แล้ว/1.If x > 10 than
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/Print X

 5. นายณัฐดนัย เครือแก้ว ชั้นม.5/2 เลขที่ 5

  1.)เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorrithm
  Start
  1.)Read max_temp and Read min_temp
  2.)Compute avg_temp=(max_temp + min_temp)/2
  3.)Print avg_temp
  4.)End.

  2.)เปลี่่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x >10 แล้ว/1.If x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /Read A and Read B
  คำนวณค่า x เท่ากับ A คูณกับ B/Compute x=A*B
  มิฉะนั้น/Els
  คำนวณค่า x เท่ากับ x บวก 5/compute x=x+5
  แสดงผลค่า x/Print x

 6. นางสาวศิรประภา ทวีวัฒนกูล ม.5/2 เลขที่ 18

  1.เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorrithm
  1.READ max_temp and READ min_temp
  2.Compute avg_temp =(max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.END

  2.เปลี่่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว /1.If X > 10 THEN

  รับค่า A และรับค่า B /READ A and READ B

  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /Compute X =A*B

  มิฉะนั้น /ELS

  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /Compute X = X+5

  แสดงผลค่า X /Print X

 7. นางสาวพิชชาพร ปันเล ชั้นม.5/2 เลขที่14

  *แก้ไขนะคะ

  1.)เขียน Pseudo-code (ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm
  Start
  1.Read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.End

  2.)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x >10 แล้ว/1.If x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/Print X

 8. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19

  1) ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorrithm
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.end

  2.) เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x >10 แล้ว/ 1.If x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/ compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/ print X

 9. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19

  *แก้ไขนะคะ
  1) ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorrithm
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.end

  2.) เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x >10 แล้ว/ 1.If x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/ compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/ print X

 10. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 19

  *แก้ไขครั้งสุดท้ายค่ะ
  1) ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorrithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)

  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.end

  2.) เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x >10 แล้ว/ 1.If x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/ compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/ print X

 11. นางสาวอภิรญา พนาพิทักษ์ ม.5/2 เลขที่ 19

  1)ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.end

  2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1. If X > 10 Then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / compute X = X+5
  แสดงผลค่า X / print X

 12. นางสาวณัฐพร แสนนรินทร์ ม.5/2 เลขที่ 13

  1.เขียน Pseudo-code (ซูโดโค้ด) สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวล ดังนี้
  Algorithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณภูมิประจำวัน)
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  3.Print avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า X>10 แล้ว / 1. If X>10 then
  รับค่า A และรับค่า B / Read A and Read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / Compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / Compute X= X+5
  แสดงผลค่า X / Print X

 13. นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อทอง ม.5/2 เลขที่ 23

  1) เขียนpseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm(คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.end
  2)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า X >10 แล้ว/1.if X >10 then
  รับค่า A และรับค่า B/read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B/compute X=A*B
  มิฉะนั้น/els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/compute X=X+5
  แสดงผลค่า X /print X
  นางสาวชุติมณฑน์ เชื้อทอง ม.5/2 เลขที่ 23

 14. พรรณราย ธรรมขัน ม.5/2

  1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น /els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X /print X

 15. นางสาว โยธิกา ปัญญาดี เลขที่ 15 ชั้น ม.5/2

  1.เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า X > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / print X

 16. นาย ไชยทัต สายปาน เลขที่ 8 ชั้น ม.5/2

  1.เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)

  Start
  1. Read max_temp and read min_temp
  2. Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3. Print avg_temp
  4. End

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x>10 แล้ว / 1. if x>10 then
  รับค่า A และรับค่า B / Read A and Read B
  คำนวณค่า x เท่ากับ A คูณ B / Compute x = A*B
  มิฉะนั้น / else
  คำนวณค่า x เท่ากับ x บวก 5 / Compute x = x+5
  แสดงผลค่า x / Print x

 17. นางสาว รัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ เลขที่ 16 ชั้น ม.5/2

  1.เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start

  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp+min_temp)/2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x>10 แล้ว / 1.if X >10 then
  รับคำ A และรับคำ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / compute X =X+5
  แสดงผล X / print X

 18. นางสาว อริยา แก้วเสน เลขที่ 20 ชั้น ม.5/2

  1.เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start

  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp+min_temp)/2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x>10 แล้ว / 1. if x>10 then
  รับคำ A และรับคำ B / compute x = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า x เท่ากับ x บวก 5 / compute x = x+5
  แสดงผล x / print x

 19. นางสาวณัฐพร แสนนรินทร์ ม.5/2 เลขที่ 13

  1.เขียน Pseudo-code (ซูโดโค้ด) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  3.Print avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า X>10 แล้ว / 1.If X>10 then
  รับค่า A และรับค่า B / Read A and Read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / Compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / Compute X = X+5
  แสดงผลค่า X / Print X

 20. นายอาทิตย์ อิ่มแสง เลขที่3 ชั้นม.5/2

  1) เขียนpseudo-code (ซูโดโค้ด) สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm(คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  start
  1.Read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.End

  2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1. If X > 10 Then
  รับค่า A และรับค่า B / Read A and Read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / Compute X = A* B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / Compute X = X+5
  แสดงผลค่า X / Print X

 21. นางสาวศศิวิมล เอมอยู่ เลขที่11 ม.5/2

  1.เขียนPseudo-code (ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm(หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / compute X = X+5
  แสดงผลค่า X / print X

  เลขที่11 ม.5/2

 22. นางสาวกมลรัตน์ ศรีสิทธิ์ ม.5/2 เลขที่ 12 (เลขที่ใหม่)

  1. เขียนPseudo-code (ซูโดโค้ด) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)

  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if X > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น /els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X /print X

 23. อริสรา สวาทะสุข ม.5/2 เลขที่ 21

  1. เขียน Pseudo-code(ซูโดโค้ด) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวล ดังนี้

  หาค่าเฉลี่ยของอุณห๓มิประจำวัน

  Start
  1. Read max_temp and read min_temp /รับค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในตัวแปร max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดในตัวแปร min_temp

  2. Computer avg_temp = (max_temp + min_temp)/2 /ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใช้ตัวแปร avg_temp โดย avg_temp = (max_temp + min_temp)/2

  3. Print avg_temp /แสดงค่า avg_temp ทางจอภาพ

  4. End /จบ

  2. เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด ดังนี้

  1. If x > 10 then /ถ้า x > 10 แล้ว

  Read A and read B /รับค่า A และรับค่า B

  Computer X = A * B /คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B

  Els /มิฉะนั้น

  Computer X = X + 5 /คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5

  Print X /แสดงผลค่า X

 24. นางสาว วิสุนีย์ พุกวงษ์ ม.5/2 เลขที่ 17

  1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น /els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X /print X

 25. นางสาวคนึงนิจ คำพ่วง เลขที่10 ชั้นม.5/2

  1. เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1)READ max_temp and read min_temp
  2)COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3)PRINT avg_temp
  4)END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1)ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / compute X = X+5
  แสดงผลค่า X / print X

 26. นางสาวกุลปรียา มั่นอยู่ ชั้น ม.5/2 เลขที่ 22

  1)ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.READ max_temp and READ min_temp
  2.compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.print avg_temp
  4.END

  2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A * B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 / compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / print X

 27. อิทธิเดช เปลี่ยมแพร

  1.)เขียน Pseudo-code (ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm(คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  Start
  1.Read max_temp and read min_temp
  2.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  3.Print avg_temp
  4.End

  2.)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x >10 แล้ว/1.If x > 10 than
  รับค่า A และรับค่า B /read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B /compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5/compute X=X+5
  แสดงผลค่า X/Print X

  นายอิทธิเดช เปลี่ยมแพร ม.5/2 เลขที่ 4

 28. นางสาวกมลนันท์ ศรีวิชัย ชั้น ม.5/2 เลขที่ 24

  1. เขียนPseudo-code (ซูโดโค้ด) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)

  Start
  1.READ max_temp and read min_temp
  2.COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  3.PRINT avg_temp
  4.END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / els
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / print X

 29. 1)เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorith
  1.Start
  2.Input max_temp and min_temp
  3.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  4.Print avg_temp
  5.End

  2)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด
  Start
  ถ้า x > 10 แล้ว เปลี่ยนเป็น If x > 10
  รับค่า A และรับค่า B เปลี่ยนเป็น Input A and B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B เปลี่ยนเป็น Compute X = A*B
  มิฉะนั้น เปลี่ยนเป็น Else
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 เปลี่ยนเป็น Compute X = X+5
  แสดงผลค่า X เปลี่ยนเป็น Print X
  End

  นางสาวปารีนาถ ครุธโม ม.5/1 เลขที่ 25

 30. 1. เขียนPseudo-code (ซูโดโค้ด) หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้
  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)

  1. Start
  2. READ max_temp and read min_temp
  3. COMPUTE avg_temp = (max_temp + min_temp) /2
  4. PRINT avg_temp
  5. END

  2.เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / Else
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / print X

 31. 1)เขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลผลดังนี้

  Algorithm (หาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  1.Start
  2.Read max_temp
  3.Read min_temp
  4.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  5.Print avg_temp
  6.End

  2)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  1.ถ้า x > 10 แล้ว / 1.if x > 10 then
  รับค่า A และรับค่า B / read A and read B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B / compute X = A*B
  มิฉะนั้น / else
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5 /compute X = X + 5
  แสดงผลค่า X / print X

  นายอมรเทพ สุขสันติ์ ม.5/1 เลขที่ 10

 32. 1.ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวล
  Algorithm
  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าอุณหภูมิสูงสุด= max_temp
  3.รับค่าอุณหภุมิต่ำสุด= min_temp
  4.คำนวณค่าอุณหภูมิเฉลี่ย avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  5.แสดงผลค่าอุณหภูมิเฉลี่ยทางจอภาพ
  ุ 6.สิ้นสุดการทำงาน

  2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  start

  ถ้า x > 10 แล้ว: If X > 10

  รับค่า A และรับค่า B:Input A and Input B

  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B: compute X = A*B

  มิฉะนั้น: Else

  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5:compute X = X+5

  แสดงผลค่า X: Print X

  end

 33. [1].ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวล
  Algorithm

  1.เริ่มต้น
  2.รับค่าอุณหภูมิสูงสุด เก็บค่าเป็น max_temp
  3.รับค่าอุณหภุมิต่ำสุด เก็บค่าเป็น min_temp
  4.คำนวณหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยโดย avg_temp หkได้จาก (max_temp + min_temp) / 2
  5.แสดงผลค่าอุณหภูมิเฉลี่ยออกทางจอภาพ
  6.จบการทำงาน

  [2].ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  start

  If X > 10
  รับค่า A และรับค่า B:Input A and Input B
  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B: compute X = A*B

  Else
  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5:compute X = X+5
  แสดงผลค่า X: Print X

  end

 34. 1.ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวล
  Algorithm
  1.Start
  2.Input max_temp
  3.Input min_temp
  4.Comoute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  5.Print avg_temp
  ุ6.End

  2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

  start

  ถ้า x > 10 แล้ว: If X > 10

  รับค่า A และรับค่า B:Input A and Input B

  คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B: compute X = A*B

  มิฉะนั้น: Else

  คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5:compute X = X+5

  แสดงผลค่า X: Print X

  end

 35. 1.)เขียน Pseudo-code สำหรับหาค่าเฉลี่่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีประมวลผล คือ

  Algorithm (คำนวณหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน)
  1.Start
  2.read max_temp
  3.read min_temp
  4.Compute avg_temp = (max_temp + min_temp)/2
  5.Print avg_temp
  6.End

  2.)เปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักษณะข้อความให้เป็น Pseudo-code คือ

  Start
  If X>0
  Input A,B
  Compute X = A*B
  Else
  Compute X=X+5
  Print X
  End

  นางสาวบุญญาพร ตันติโกวิทย์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 24

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: