คลังเก็บบล็อก

โจทย์เพิ่มเติมของ ม.5/2

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่าที่อ่านเข้ามาและแสดงออกทางเครื่องโดยเขียนเป็นขั้นตอนการประมวลผล (พิเศษ)

Advertisements

ทดสอบความเข้าใจเรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน

ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์ผังงานต่อไปนี้ ไปเขียนเป็นผังงานใหม่ โดยให้เขียนแล้วโพสผลงานของตนเองลงในส่วนของการแสดงความคิดเห็น และให้ใส่ชื่อ เลขที่ และห้องของตัวเองลงไปด้วย