คลังเก็บบล็อก

ใบงาน Algorithm

1)ให้นักเรียนเขียนPseudo-code(ซูโดโค้ด)สำหรับหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิประจำวัน ตามวิธีการประมวลดังนี้

1.รับค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในตัวแปร max_temp และรับค่าอุณต่ำสุดในตัวแปร min_temp

2.ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยใช้ตัวแปร avg_temp โดย avg_temp = (max_temp + min_temp)/2

3.แสดงค่า avg_temp ทางจอภาพ

4.จบ

2)ให้นักเรียนเปลี่ยนจากคำอธิบายโปรแกรมในลักณะข้อความให้เป็นซูโดโค้ด

1.ถ้า x > 10 แล้ว

                รับค่า A และรับค่า B

               คำนวณค่า X เท่ากับ A คูณกับ B

    มิฉะนั้น

              คำนวณค่า X เท่ากับ X บวก 5

              แสดงผลค่า X

Advertisements

โจทย์เพิ่มเติมของ ม.5/2

1. ให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาของการบวกตัวเลขจำนวนสามค่าที่อ่านเข้ามาและแสดงออกทางเครื่องโดยเขียนเป็นขั้นตอนการประมวลผล (พิเศษ)

ทดสอบความเข้าใจเรื่อง สัญลักษณ์ของผังงาน

ให้นักเรียนนำสัญลักษณ์ผังงานต่อไปนี้ ไปเขียนเป็นผังงานใหม่ โดยให้เขียนแล้วโพสผลงานของตนเองลงในส่วนของการแสดงความคิดเห็น และให้ใส่ชื่อ เลขที่ และห้องของตัวเองลงไปด้วย