คลังเก็บบล็อก

ใบงาน ม.5/1 เรื่อง การเขียนผังงานและPseudo-code

จงเขียนแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ Pseudo-code  สำหรับให้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมง จากนั้นให้แสดงค่าจ้างที่คำนวณได้ออกทางจอภาพ  โดยกำหนดให้ ค่าจ้างสุทธิ = จำนวนชั่วโมง x อัตราต่อชั่วโมง และข้อมูลพนักงานมี รหัสพนักงานและชื่อพนักงาน

Advertisements