คลังเก็บบล็อก

ใบงานที่ 1 เรื่องการเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเขียนเป็น Psuedo-code

Advertisements